U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Voorwaarden Anneloes M.E.T. Paarden

Artikel 1. Definities.

  • Dienstverlener: Anneloes M.E.T. Paarden, gevestigd te Wezep.
  • Diensten: Het doen van fysiek onderzoek en behandeling doormiddel van Myofasciale behandel technieken, Massage en Taping alsmede het verlenen van enig andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel cliënt.
  • Klant: De eigenaar of bezitter/aanbieder voor wie de diensten worden uitgevoerd.
  • Behandelingsovereenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de klant om een behandeling verzoekt en de dienstverlener dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de dienstverlener om een behandeling te starten waarbij de klant op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.


Artikel 2. Toepasselijkheid.

1. Op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener enerzijds en de klant anderzijds zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Een overeenkomst komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de klant acceptatie geeft voor de diensten. Van acceptatie is sprake zodra de dienstverlener aanvang neemt met de diensten en/of wanneer de klant mondeling, telefonisch en/of digitaal akkoord geeft voor een door de dienstverlener bepaalde datum en/of tijdstip voor de diensten.

3. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3. Overeenkomst.

1. De dienstverlener heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de dienstverlener van mening is dat behandeling van het dier geen, althans onvoldoende kans op verbetering zal hebben dan wel indien de dienstverlener van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is.

2. Een overeenkomst verplicht de dienstverlener uitsluitend tot het leveren van diensten met inachtneming van alle betrokken belangen. De dienstverlener is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.

3. Op uitdrukkelijke wens van de klant kan een dienst voortijdig worden beëindigd, mits de klant hierover met de dienstverlener overlegd heeft gepleegd. In dit overleg informeert de dienstverlener de klant over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.

4. Als de overeenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de klant is de klant gehouden alle tot dan toe gemaakt kosten te vergoeden, waaronder verstaan; alle kosten van de voor de overeenkomst geserveerde tijd, ruimtes en goederen.

5. De dienstverlener kan eenzijdig de (voortzetting van) overeenkomst annuleren indien; het vertrouwen tussen dienstverlener en klant is geschaad waardoor de dienstverlener geen werkbare situatie meer aanwezig acht en/of de dienstverlener van mening is dat voortzetting van de diensten niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans is op een beoogd al dan niet gewenst resultaat. De klant blijft verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te voldoen.

 

Artikel 4. Betaling.

1. De overeenkomst verplicht de klant tot betaling conform de tarieven van de dienstverlener. De tarieven zijn vooral afgesproken via mondeling, telefonisch en/of digitaal contact.

2. De betaling dient primair contant terstond na beëindiging van de dienst te worden voldaan.

3. Naar keuze van de dienstverlener kan worden ingestemd met betaling door middel van factuur, in dat geval zijn extra administratiekosten verschuldigd. Deze dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

5. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de klant gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

6. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

 

Artikel 5. Annulering.

1. Annulering van een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afgesproken tijd en datum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien de annulering niet of te laat geschiedt is de dienstverlener gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

1. Alle diensten van Anneloes Spijkers Myofascial Equine Therapist, te noemen de dienstverlener, geschieden op basis van het eigen risico van de klant. De dienstverlener is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk.

2. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en de daaruit vloeiende gevolgen.

3. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gedragsverandering of andere problemen bij het paard die na de geleverde diensten tot uiting komen.

4. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor ongelukken tijdens een dienst door toedoen van de klant of het paard.

 

Artikel 7. Overige bepalingen.

1. De klant zal een geschikte ruimte ter beschikking stellen om de diensten uit te kunnen voeren.

2. Bij elke dienst zal de klant zorg dragen voor assistentie .

3. De klant dient er voor te zorgen dat het paard droog en schoon is voor aanvang van de dienst.

4. In de diensten onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geven, dienen de volledige kosten voor de gepleegde diensten toch zonder enige korting te worden voldaan gezien de aangedane overeenkomst.

5. Anneloes M.E.T. Paarden stelt geen diagnose en iedere vorm van behandeling is op geen enkele wijze een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

6. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de dienstverlener zijn bevestigd.

7. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.